lördag 29 maj 2010

Spelar storleken någon roll?

Moderaterna i Stockolms stad vill slopa det kommunala maxtaket för hur stora barngrupperna får vara inom förskolan. Föräldrarna vill lagstadga om det hela för att undvika att olika kommuner har olika regler. Moderaterna mnar att storleken på barngrupperna inte har någonting med kvaliteten att göra. Samma argument har vi hört Anne S Pihlgren, moderat och Barn och skolnämndens ordförande i Norrtälje, använda när vi diskuterat fritids.
Anne S Pihlgren hänvisade till att med RÄTT personal så spelar det ingen roll om det är 100 barn i en fritidshemsgrupp (vilket hon också anser är ett mycket luddigt begrepp). Cecilia Brinck (M) tycker att barngruppens storlek är ett teoretiskt mått eftersom alla barn aldrig är där samtidigt (skulle vilja säga att det är en tvivelaktig analys).
I Stockholms stad har man nu ett maxtak för småbarnsavdelningar på 14 barn och för större barn 18. Dessa gränser överskrids i 12 av 14 stadsdelar p g a den kraftiga inflyttningen och ökningen av antalet barn. Det finns ju också en barnomsorgsgaranti som säger att barnen ska erbjudas plats inom tre månader.
Det är inte ovanligt att man under perioder med stora barnkullar har överinskrivningar och trångboddhet, men tyvärr följs inte mönstret och ger utrymme för mindre barngrupper och större ytor när barnkullarna minskar. Då drar man istället in resurser och låter överinskrivningssituationen utgöra norm. Är det den politiska ledningens vision att Stockholm ska fortsätta växa måste man dock bygga ut en tillräcklig barnomsorg av hög kvalitet. Och jag tror som alla partier utom Moderaterna och Centern att storleken på barngruppen har betydelse för kvaliteten och möjligheten för barn och personal att leva upp till läroplanens mål.
Det finns enligt Skolverket inga belägg för att en viss gruppstorlek eller personaltäthet är optimal, men man visar ändå på riktmärket 15 barn per grupp. När man har mindre barn och barn i behov av särskilt stöd bör grupperna vara ännu mindre, säger Marie Sedvall-Bergsten på Skolverket till SvD. Över hälften av alla barn på förskolan är under tre år och då är det viktigt med små grupper för att öka möjligheterna att skapa relationer mellan vuxna och barn.
Eligt Skolverket så har gruppstorlekarna ökat sen början av 90talet och i statistiken kan de se att barngrupper med behov av särskilt stöd eller med många barn med annat modersmål inte får större resurser i form av mer utbildad personal eller högre personaltäthet.
Hur tänker Moderaterna i Norrtälje kommun? Här finns vad jag vet inget maxtak och på de kommunala förskolorna är barngrupperna betydligt större än de riktmärken Stockholms stad hittills har. Nu bygger man en ny förskola för att ersätta Blåklinten som idag har 5 avdelningar, men det blir nu 4 avdelninag med ca 100 barn. Enligt mina beräkningar innebär det 25 barn per avdelning även småbarnsavdelningar. Är det så majoriteten tänkt? Det är ju också en förskola som både inhyser flera barn med särskilda behov och en stor del barn med annat modersmål än svenska.
För en gångs skull är jag benägen att hålla med lokaltidningens ledarskribent som brukar tycka att Vänsterpartiet har orealistiska mål. Vänsterpartiet vill ha ett maxtak på 12 barn i småbarnsgrupper och 16 i storbarnsgrupper. I det rödgröna samarbetet finns en överenskommelse på 14 barn i småbarn, 18 i storbarn och att barngrupperna ska minska med ett barn per grupp under nästa mandatperiod. Sen är det ju frågan om när det blir orealistiskt, med en minskning med ett barn per grupp och mandatperiod är vi kanske nere i de siffrorna om ca 32 år...
(Min fyraåring går på en avdelning med 24 barn, snittet i Stockholms stad är 20, riktmärket 18)

1 kommentar:

Anna Vikström sa...

Moderaterna försöker bara lägga ut dimriåder. Här i Sollentuna är det stora småbarnsgrupper, stora barngrupper, låg personaltäthet och mycket låg andel utbildad personal. Det är vad de kallar kvalitet om man ska gå efter resultatet.