måndag 28 november 2011

Hur liberalt är det på en skala?

Folkpartiet tycker visst att föräldrar som inte är födda i Sverige inte ska ha rätt att vara hemma med sina barn lika länge som vi andra. En förkortad föräldrarledighet ska underlätta för invandrarkvinnor att komma ut på arbetsmarknaden. Och inte vilken arbetsmarknad som helst, de ska få jobba med extra låga löner också. Det är nämligen bättre att jobba med låg lön än att inte jobba alls. Hur tänkte de nu, Folkpartiet Liberalerna? Ska de tvinga människor att arbeta mot usel ersättning? Ska de införa tvångsregler som gäller utrikesfödda men inte andra? Hur liberalt är det på en skala?

torsdag 10 november 2011

Är läxorna värda besväret?

Igår gick ett nyhetsprogram på svt1 där de talade om att läxor är den största konfliktorsaken i många hem. En intervjuad man skrattade och tyckte att det ändå var okej, så har det alltid varit, sa han, och det handlar om att föräldrarna ska ta ansvar och visa sin auktoritet över barnen, som i sin tur ska fostras. Idioti, tänker jag. Hur kan lärande bli roligt och entusiasmerande om det samtidigt är den största orsaken till konflikt inom familjen? Det finns ju så mycket andra konflikter. "Välj dina strider", säger experterna när de vill hjälpa familjer att minska antalet konflikter mellan barn och föräldrar.

För snart två år sedan publicerade Forskning och Framsteg denna intressanta artikel om läxors för och nackdelar (Läxor - för livet eller i onödan). Vi vet sedan länge att läxor missgynnar barn från svagare hem. Det har också visat sig att det har tillkommit allt fler outtalade läxor, de barn som inte hinner med arbetet i skolan får helt enkelt ta hem och göra färdigt. Läxor, avsedda för att skapa en länk mellan skolan och hemmet, har också i viss mån förlorat sitt syfte i och med alla de nya läxläsningsföretag som föräldrar gladeligen anlitar för att kunna stryka en stor konfliktorsak i hemmet. Om läxor ska vara bra bör de, enligt artikeln, vara mer individanpassade och ge direkt återkoppling.

När vi kommer hem är jag tvungen att snabbt få fram mat på bordet medan de två yngsta gråter och gnäller av trötthet och skolbarnet fräser. Ibland har hon träning (ja, det är viktigt att röra på sig också. Och att engagera sig i föreningslivet. Men skolarbetet går naturligtvis före allt annat, har dottern fått sig tillsagt i skolan). Hur som helst är det ingen inbjudande läxmiljö hemma vid tidpunkten för träning. Vi är alla trötta efter en hel arbetsdag. Hur kan man kräva att barn ska ha en längre arbetsdag än åtta timmar, kanske t o m tio?

Jag har resignerat vad det gäller läxkonflikten. Det är en strid jag väljer att välja bort. Hon kommer väl på det själv. När hon är mogen att ta eget ansvar för sina studier. De får väl höra av sig från skolan om hon ligger långt efter, om hon inte klarar målen. "sitt ned med ditt barn i lugn och ro och låt läxstunden bli en stund av lugn och ro" stod det i nån läxläsningsanvisning. Vad ska vi göra med de andra två då? Låsa in dem i en ljudisolerad låda? Det finns faktiskt tillfällen då jag rent av förbjuder läxläsning (ja, en sån korkad förälder är jag). Min syn på lärande tvingar mig att tycka att det är djupt olämpligt att traggla multiplikationstabellen vid sängdags när huvudet bultar av trötthet eller att stiga upp klockan fem på morgonen för att träna rättstavning. Jag tror inte det ger någonting jämfört med vad det kostar i energi.

Min dotter, som har sett Lilla Aktuellt på TV, tänker ta upp frågan om läxläsning på klassrådet. Hon har nämligen sett en kille där som lyfte frågan, fick eleverna med sig och det resulterade i att skolan slutade med läxor helt och hållet. Jag är glad att hon har så stor insyn och kunskap om hur vårt demokratiska system ska fungera och att hon kan göra upp en plan för hur hon ska kunna nå ett mål. Jag är däremot rädd för att hon blir besviken och bönar och ber om att hon inte ska ge upp hoppet och bli avtrubbad.

tisdag 8 november 2011

underlaget för mitt anförande i budget 2012, Norrtälje

Vänsterpartiets gruppledare. Anförande budget 2012

Ordförande, fullmäktige

Norrtälje kommun har en god ekonomi, det får vi ofta höra. Det kan däremot vara svårt att förstå att kommunen har en god ekonomi och gör vinst om man t ex är 92 år och nekas särskilt boende för att man är för frisk, det kan vara svårt att förstå att kommunen har en god ekonomi om man går i en grundskoleklass med 32 andra elever och har svårt att hänga med, det kan vara svårt att förstå att kommunen har en god ekonomi om man arbetar på en fritidsavdelning med 76 inskrivna barn och det kan vara svårt att förstå att kommunen har en god ekonomi om man dras med undermåliga, trånga lokaler för sin verksamhet och det inte finns pengar att bygga nytt, flytta eller rusta upp.

I Vänsterpartiet tror vi på tanken bakom Tiohundra och vi vill bygga vidare på den. Experimenterande med privatiseringar och utförsäljningar görs runt om i Sverige, speciellt i Stockholmsområdet, och det är inte alltid med goda resultat. Hittills visar experimentet Tiohundra på mycket goda vinster för såväl brukare och ekonomi och det tycker vi i Vänsterpartiet att vi måste ta till oss och inte utsätta organisationen för påfrestningar som inte ger tydliga mervärden. Att få välja vilka personer som kommer hem och hjälper en när man behöver detta är positivt, att få välja vad man vill ha hjälp med är också positivt, men att välja vilket företag som ska stoppa pengarna i fickan och att behöva undanhålla verksamhetspengar för privata vinster tycker vi inte är ett mervärde som ska äventyra Tiohundras grundtanke. Vi vill istället jobba vidare på att låta Tiohundra AB skapa Sveriges bästa och bredaste hemtjänstlösning samtidigt som vi vill fortsätta bygga ut de särskilda boendena så att alla som fyllt åttio år, och så önskar, ska ha rätt till en plats.

All verksamhet blir inte av automatik bättre av mer pengar. Det finns förändringar i organisation och tänk som kan medföra större förbättringar än tillskott av pengar, men det finns också förbättringar som kostar pengar. Exempel på sådana höjningar av kvaliteten som vi i Vänsterpartiet vill se är en ökad lärartäthet i våra skolor, mindre barngrupper i såväl förskolan som på fritids samt barnomsorg på obekväm arbetstid. Vi måste påbörja dessa kvalitetsförbättringar nu.

Både den stora internationella studie av Hattie, som Norrtälje kommun förlitar sig till i formandet av sin skolpolitik, och en dansk studie av Esping-Andersen visar att en bra förskola är viktig för såväl barns lärande samt för barns jämlika möjligheter att klara av skolans mål. Vad är en bra förskola? Skolverket pekar på kvalitetsindikatorer som barngruppsstorlek, pedagogtäthet och utbildningsnivå hos pedagogerna. Skolverket rekommenderar barngrupper på högst 15 barn. När det gäller små barn, barn med annat modersmål än svenska och barn med olika neuropsykiatriska funktionsskillnader är det lämpligt med mindre grupper.

Under 2000talet har den genomsnittliga gruppstorleken på förskolor i Sverige varit 17 barn, men många grupper är större än så. 2007 var 43% av förskolegrupperna större än 17 barn per grupp. Stora barngrupper i förskolan har vi även i vår kommun, även om snittet kan hamna lågt eftersom det finns mycket små grupper i vissa landsbygdsområden. För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att vi nu tar tag i detta och ser till att kunna erbjuda alla barn en förskola av hög kvalitet som blir en bra grund för ett jämlikt, livslångt lärande.

I Vänsterpartiet tycker vi också att det är viktigt att vi ser över storlekarna på fritidshemsgrupperna. I den nya skollagen framgår det tydligt hur skola och fritids tillsammans med hemmen ska verka för att skapa en helhet kring barns lärande och utveckling. Många barn är långa dagar på fritids. För att skapa jämlika förhållanden för deras lärande och utveckling krävs att de under dagen ska kunna få lugn och avskildhet, men också stöd och hjälp att göra läxor och reflektera över skoldagen. Det är då orimligt med fritidshemsgrupper på över 50 barn som trängs i trånga lokaler.

Nu har jag nämnt förskolan och fritids som två viktiga faktorer för barns lärande och utveckling, det blir så lätt att vi bara fokuserar på just skolan och den enskilde lärarens kompetens, men det är så mycket mer som spelar in i barns liv. Det är viktigt att vi gör satsningar i skolan också, det behövs fler lärare och det finns barn som har rätt till olika former av stöd som idag får vänta länge på detta.

Våra bibliotek är grunden för vårt kulturliv och måste hela tiden värnas och utvecklas. Det gäller våra allmänna bibliotek på kommunens olika orter, men även de omtalade skolbiblioteken och bokbussen. För oss i Vänsterpartiet är tillgång till goda bibliotek ytterst en rättvisefråga. Att var och en, oberoende av personliga ekonomiska resurser fritt ska kunna tillgodogöra sig bibliotekens resurser. Det ligger oss också varmt om hjärtat att våra muséer och vårt stadsarkiv finns öppet och tillgängligt för kommunens medborgare och för det syftet vill vi anställa en stadsarkivarie.

Arbetslösheten och antalet människor som blir utförsäkrade ur sjukförsäkringssystemet ökar liksom orosanmälningarna för barn, unga och vuxna. Alliansens politik för att minska utanförskapet verkar handla om att förtränga de människor som är svaga, sjuka eller i behov av samhällets stöd. Eftersom sociallagstiftningen är en rättighetslagstiftning slipper vi inte undan kostnaderna för att vi lägger en för låg budget. Det är omöjligt att på förhand säga hur utfallet för socialnämnden kommer att bli och därför är det av yttersta vikt att kommunstyrelsen på nära håll följer utvecklingen. Vi vill göra förstärkningar i Norrtälje och Hallstavik, men på sikt även i Rimbo. Budgeten bör räcka till mer än att bara släcka bränder. Med förebyggande arbete kan stora kostnader minska eller undvikas, men det är ett arbete som inte ligger enbart på socialnämndens bord.

Jordklotet sätter de ekologiska gränserna för vad som är möjligt för mänskligheten i ett långsiktigt perspektiv. Börser kan uppstå och rasa, men jordklot det har vi bara ett. Det är rimligt att en kommun med god ekonomi i den rika delen av världen är med och på allvar tar sitt ansvar för detta. Miljö- och klimatarbete måste ske integrerat i varje verksamhet och det har störst effekt om det drivs i ett underifrånperspektiv. Därför är det bra om varje nämnd kan öronmärka 1% av sin budget för klimatarbete. Ibland behövs kanske bara ett tankearbete för att lägga om arbetet, ibland behövs investeringar eller omprioriteringar, men det är viktigt att alla verksamheter själva får tänka ut vad just de kan bidra med. Ett sätt att starta upp maskineriet kan vara att anordna en ”igångsparksdag” med inspiration och föreläsningar från andra kommuner eller verksamheter som lyckats. Att de kommunala verksamheterna blir klimatsmarta är också ett sätt att förenkla för våra medborgare att vara klimatsmarta. Kommunen föregår med gott exempel men är också en klimatsmart institution att nyttja.

Norrtälje kommun har en god ekonomi. Så god att den borgerliga majoriteten är beredda att 2013 föreslå en skattesänkning. I Vänsterpartiet anser vi att det finns flera kvalitetshöjningar som är viktigare än en skattesänkning för våra medborgare. För 2012 föreslår vi en bibehållen skattesats på 20:12 kr, men inför 2013 kan det mycket väl hända att vi föreslår att återställa skattesatsen till  det den var tidigare, innan borgarna sänkte den förra gången, för att kunna upprätthålla och utveckla en god kvalitet inom de kommunala  verksamheterna.

Särskilt yttrande från Vänsterpartiet beträffande budget 2012, Norrtälje kommun


Särskilt yttrande från Vänsterpartiet angående budget 2012.

Vi ställer oss bakom samma finansiering och fördelning av pengarna mellan nämnderna som Socialdemokraterna föreslår, men vill se något annorlunda prioriteringar, vilka vi redogör för i detta yttrande.

Tiohundranämnden

I Vänsterpartiet är vi angelägna om att bygga vidare på det unika Tiohundraprojektet och se de möjligheter som organisationen medför. En fortsatt utbyggnad av särskilda boenden ska öka tryggheten hos de äldre och så småningom möjliggöra att alla som är över 80 år, och så önskar, ska kunna få en plats i särskilt boende. Vi vill också utnyttja Tiohundra AB för att skapa en bred, kompetent hemtjänst/hemsjukvård. Vi ska ta till vara samordningen av kunskap och erfarenhet och avsluta experimenterandet med ideologiska privatiseringar.

Barn och skolnämnden

Kvaliteten inom skola och barnomsorg i kommunen måste höjas. Helheten runt barnen är viktig och vi ser att såväl lärartätheten i skolan som vuxentätheten i förskola och skolbarnomsorg måste höjas. Vi vill också påbörja arbetet med att minska antalet barn per grupp inom förskolan samt öppna möjligheten att kunna få barnomsorg på obekväm arbetstid.

Utbildningsnämnden

Vi ansluter oss till Socialdemokraternas förslag.

Socialnämnden

Vi ställer oss bakom det som Socialdemokraterna skrivit, men vill förstärka oron för att de extra satsade pengarna kanske inte kommer att räcka. Sociallagen är en rättighetslagstiftning och att hjälpa människor som har det svårt är inget man kommer undan genom att snåla i budgeten. Det är däremot beklagligt om pengarna enbart räcker till det som måste göras och inte ger utrymme för förebyggande arbete som på sikt skulle kunna minska kostnaderna. Det är bra att verksamheten i Hallstavik förstärks. På sikt vill vi också se satsningar i Rimbo.

Kultur och fritidsnämnden

Att utveckla biblioteken är en ytterst viktig rättvisefråga för Vänsterpartiet. Alla ska ha möjlighet att ta del av bibliotekens utbud oavsett personliga ekonomiska resurser. Biblioteken utgör själva grunden för kulturlivet. Vi vill också att kommunen utvecklar metoder för att integrera jämställdhetsperspektivet i sitt arbete med unga människor. Slutligen anser vi att det är dags att kommunen anställer en stadsarkivarie som kan utveckla stadsarkivet som en tillgänglig del av vårt nationella kulturarv.Klimatnämnden

Vi stödjer förslaget om att 1 % av varje nämnds budget varje år öronmärks för klimatarbete.

Bygg och miljönämnden

Vi anser att det är viktigt att värna det rörliga friluftslivet för att behålla en levande och attraktiv skärgård. Det innebär att vi ska vara ytterst sparsamma med dispenser från strandskyddslagen och ta hänsyn till natur- och kulturliv i området. Hänsyn till Norrtälje stads karaktär och historia måste tas vid rivningar och nybyggnation i staden. Eftersom staden angår fler än de som bor där, bör bred majoritet sökas om större förändringar av stadskärnan ska göras.

Kommunstyrelsen

Vi stödjer Socialdemokraternas text om en mer strukturerad personalpolitik och en förstärkning av personalkontoret med förhandlingschef och politisk förhandlingsdelegation. Vi vill också att kommunens internbank inte tvångsansluter de kommunala bolagen och att det extra räntepåslaget på 1,5 % ska upphöra. Vi tycker också att det är viktigt att Gevärsfaktoriet rustas upp och att kommunens muséer kan utvecklas, men ansluter oss inte till den text Socialdemokraterna har utan hänvisar till vår egen motion om ett ”tredje skepp” på Pythagoras. 

Uppdrag

Vi vill ge kommunledningen följande utrednings och uppföljningsuppdrag:

Att                       skolans lokaler ej ska ingå i barn och skolnämndens rambudget

Att                       regelverket kring internbanken omarbetas så att de kommunala bolagen ej är tvångsanslutna

Att                       samtliga nämnder och styrelser tar fram mål och budget för sitt klimatarbete

Att                       kommunstyrelsen särskilt följer socialnämndens utveckling av ekonomiskt bistånd och volymökningar

Att                       kommunstyrelsen särskilt följer utbildningsnämndens ekonomiska utveckling av gymnasieskolan med anledning av minskade statsbidrag

Vald till kongressombud

Ikväll har nordostkretsen i Vänsterpartiets storstockholmsdistrikt samlats för att välja ombud till kongressen i januari. Valdes gjorde undertecknad och Francisco Contreras, Österåker. Under kvällen diskuterades främst delat eller enskilt ledarskap och vem/vilka som är favoritkandidaterna. Efter att ha lyssnat till kamraterna tolkar jag det som att väldigt många ställer sig positiva till ett delat ledarskap, att detta skulle vara ett sätt att tänka nytt, men även ett sätt att komma ifrån personfixering och den press som vid enskilt ledarskap läggs på en person. Kandidaterna som främst förespråkades uppfattade jag som Ulla Andersson och Jonas Sjöstedt.
Så, det finns kanske hopp om att kongressen ändrar partistyrelsens linje och förespråkar ett delat ledarskap. Själv tycker jag det skulle vara spännande.
en annan som bloggat om delat ledarskap i vänsterpartiet är Kristian Krassman (S).