tisdag 8 november 2011

Särskilt yttrande från Vänsterpartiet beträffande budget 2012, Norrtälje kommun


Särskilt yttrande från Vänsterpartiet angående budget 2012.

Vi ställer oss bakom samma finansiering och fördelning av pengarna mellan nämnderna som Socialdemokraterna föreslår, men vill se något annorlunda prioriteringar, vilka vi redogör för i detta yttrande.

Tiohundranämnden

I Vänsterpartiet är vi angelägna om att bygga vidare på det unika Tiohundraprojektet och se de möjligheter som organisationen medför. En fortsatt utbyggnad av särskilda boenden ska öka tryggheten hos de äldre och så småningom möjliggöra att alla som är över 80 år, och så önskar, ska kunna få en plats i särskilt boende. Vi vill också utnyttja Tiohundra AB för att skapa en bred, kompetent hemtjänst/hemsjukvård. Vi ska ta till vara samordningen av kunskap och erfarenhet och avsluta experimenterandet med ideologiska privatiseringar.

Barn och skolnämnden

Kvaliteten inom skola och barnomsorg i kommunen måste höjas. Helheten runt barnen är viktig och vi ser att såväl lärartätheten i skolan som vuxentätheten i förskola och skolbarnomsorg måste höjas. Vi vill också påbörja arbetet med att minska antalet barn per grupp inom förskolan samt öppna möjligheten att kunna få barnomsorg på obekväm arbetstid.

Utbildningsnämnden

Vi ansluter oss till Socialdemokraternas förslag.

Socialnämnden

Vi ställer oss bakom det som Socialdemokraterna skrivit, men vill förstärka oron för att de extra satsade pengarna kanske inte kommer att räcka. Sociallagen är en rättighetslagstiftning och att hjälpa människor som har det svårt är inget man kommer undan genom att snåla i budgeten. Det är däremot beklagligt om pengarna enbart räcker till det som måste göras och inte ger utrymme för förebyggande arbete som på sikt skulle kunna minska kostnaderna. Det är bra att verksamheten i Hallstavik förstärks. På sikt vill vi också se satsningar i Rimbo.

Kultur och fritidsnämnden

Att utveckla biblioteken är en ytterst viktig rättvisefråga för Vänsterpartiet. Alla ska ha möjlighet att ta del av bibliotekens utbud oavsett personliga ekonomiska resurser. Biblioteken utgör själva grunden för kulturlivet. Vi vill också att kommunen utvecklar metoder för att integrera jämställdhetsperspektivet i sitt arbete med unga människor. Slutligen anser vi att det är dags att kommunen anställer en stadsarkivarie som kan utveckla stadsarkivet som en tillgänglig del av vårt nationella kulturarv.Klimatnämnden

Vi stödjer förslaget om att 1 % av varje nämnds budget varje år öronmärks för klimatarbete.

Bygg och miljönämnden

Vi anser att det är viktigt att värna det rörliga friluftslivet för att behålla en levande och attraktiv skärgård. Det innebär att vi ska vara ytterst sparsamma med dispenser från strandskyddslagen och ta hänsyn till natur- och kulturliv i området. Hänsyn till Norrtälje stads karaktär och historia måste tas vid rivningar och nybyggnation i staden. Eftersom staden angår fler än de som bor där, bör bred majoritet sökas om större förändringar av stadskärnan ska göras.

Kommunstyrelsen

Vi stödjer Socialdemokraternas text om en mer strukturerad personalpolitik och en förstärkning av personalkontoret med förhandlingschef och politisk förhandlingsdelegation. Vi vill också att kommunens internbank inte tvångsansluter de kommunala bolagen och att det extra räntepåslaget på 1,5 % ska upphöra. Vi tycker också att det är viktigt att Gevärsfaktoriet rustas upp och att kommunens muséer kan utvecklas, men ansluter oss inte till den text Socialdemokraterna har utan hänvisar till vår egen motion om ett ”tredje skepp” på Pythagoras. 

Uppdrag

Vi vill ge kommunledningen följande utrednings och uppföljningsuppdrag:

Att                       skolans lokaler ej ska ingå i barn och skolnämndens rambudget

Att                       regelverket kring internbanken omarbetas så att de kommunala bolagen ej är tvångsanslutna

Att                       samtliga nämnder och styrelser tar fram mål och budget för sitt klimatarbete

Att                       kommunstyrelsen särskilt följer socialnämndens utveckling av ekonomiskt bistånd och volymökningar

Att                       kommunstyrelsen särskilt följer utbildningsnämndens ekonomiska utveckling av gymnasieskolan med anledning av minskade statsbidrag

Inga kommentarer: