tisdag 8 november 2011

underlaget för mitt anförande i budget 2012, Norrtälje

Vänsterpartiets gruppledare. Anförande budget 2012

Ordförande, fullmäktige

Norrtälje kommun har en god ekonomi, det får vi ofta höra. Det kan däremot vara svårt att förstå att kommunen har en god ekonomi och gör vinst om man t ex är 92 år och nekas särskilt boende för att man är för frisk, det kan vara svårt att förstå att kommunen har en god ekonomi om man går i en grundskoleklass med 32 andra elever och har svårt att hänga med, det kan vara svårt att förstå att kommunen har en god ekonomi om man arbetar på en fritidsavdelning med 76 inskrivna barn och det kan vara svårt att förstå att kommunen har en god ekonomi om man dras med undermåliga, trånga lokaler för sin verksamhet och det inte finns pengar att bygga nytt, flytta eller rusta upp.

I Vänsterpartiet tror vi på tanken bakom Tiohundra och vi vill bygga vidare på den. Experimenterande med privatiseringar och utförsäljningar görs runt om i Sverige, speciellt i Stockholmsområdet, och det är inte alltid med goda resultat. Hittills visar experimentet Tiohundra på mycket goda vinster för såväl brukare och ekonomi och det tycker vi i Vänsterpartiet att vi måste ta till oss och inte utsätta organisationen för påfrestningar som inte ger tydliga mervärden. Att få välja vilka personer som kommer hem och hjälper en när man behöver detta är positivt, att få välja vad man vill ha hjälp med är också positivt, men att välja vilket företag som ska stoppa pengarna i fickan och att behöva undanhålla verksamhetspengar för privata vinster tycker vi inte är ett mervärde som ska äventyra Tiohundras grundtanke. Vi vill istället jobba vidare på att låta Tiohundra AB skapa Sveriges bästa och bredaste hemtjänstlösning samtidigt som vi vill fortsätta bygga ut de särskilda boendena så att alla som fyllt åttio år, och så önskar, ska ha rätt till en plats.

All verksamhet blir inte av automatik bättre av mer pengar. Det finns förändringar i organisation och tänk som kan medföra större förbättringar än tillskott av pengar, men det finns också förbättringar som kostar pengar. Exempel på sådana höjningar av kvaliteten som vi i Vänsterpartiet vill se är en ökad lärartäthet i våra skolor, mindre barngrupper i såväl förskolan som på fritids samt barnomsorg på obekväm arbetstid. Vi måste påbörja dessa kvalitetsförbättringar nu.

Både den stora internationella studie av Hattie, som Norrtälje kommun förlitar sig till i formandet av sin skolpolitik, och en dansk studie av Esping-Andersen visar att en bra förskola är viktig för såväl barns lärande samt för barns jämlika möjligheter att klara av skolans mål. Vad är en bra förskola? Skolverket pekar på kvalitetsindikatorer som barngruppsstorlek, pedagogtäthet och utbildningsnivå hos pedagogerna. Skolverket rekommenderar barngrupper på högst 15 barn. När det gäller små barn, barn med annat modersmål än svenska och barn med olika neuropsykiatriska funktionsskillnader är det lämpligt med mindre grupper.

Under 2000talet har den genomsnittliga gruppstorleken på förskolor i Sverige varit 17 barn, men många grupper är större än så. 2007 var 43% av förskolegrupperna större än 17 barn per grupp. Stora barngrupper i förskolan har vi även i vår kommun, även om snittet kan hamna lågt eftersom det finns mycket små grupper i vissa landsbygdsområden. För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att vi nu tar tag i detta och ser till att kunna erbjuda alla barn en förskola av hög kvalitet som blir en bra grund för ett jämlikt, livslångt lärande.

I Vänsterpartiet tycker vi också att det är viktigt att vi ser över storlekarna på fritidshemsgrupperna. I den nya skollagen framgår det tydligt hur skola och fritids tillsammans med hemmen ska verka för att skapa en helhet kring barns lärande och utveckling. Många barn är långa dagar på fritids. För att skapa jämlika förhållanden för deras lärande och utveckling krävs att de under dagen ska kunna få lugn och avskildhet, men också stöd och hjälp att göra läxor och reflektera över skoldagen. Det är då orimligt med fritidshemsgrupper på över 50 barn som trängs i trånga lokaler.

Nu har jag nämnt förskolan och fritids som två viktiga faktorer för barns lärande och utveckling, det blir så lätt att vi bara fokuserar på just skolan och den enskilde lärarens kompetens, men det är så mycket mer som spelar in i barns liv. Det är viktigt att vi gör satsningar i skolan också, det behövs fler lärare och det finns barn som har rätt till olika former av stöd som idag får vänta länge på detta.

Våra bibliotek är grunden för vårt kulturliv och måste hela tiden värnas och utvecklas. Det gäller våra allmänna bibliotek på kommunens olika orter, men även de omtalade skolbiblioteken och bokbussen. För oss i Vänsterpartiet är tillgång till goda bibliotek ytterst en rättvisefråga. Att var och en, oberoende av personliga ekonomiska resurser fritt ska kunna tillgodogöra sig bibliotekens resurser. Det ligger oss också varmt om hjärtat att våra muséer och vårt stadsarkiv finns öppet och tillgängligt för kommunens medborgare och för det syftet vill vi anställa en stadsarkivarie.

Arbetslösheten och antalet människor som blir utförsäkrade ur sjukförsäkringssystemet ökar liksom orosanmälningarna för barn, unga och vuxna. Alliansens politik för att minska utanförskapet verkar handla om att förtränga de människor som är svaga, sjuka eller i behov av samhällets stöd. Eftersom sociallagstiftningen är en rättighetslagstiftning slipper vi inte undan kostnaderna för att vi lägger en för låg budget. Det är omöjligt att på förhand säga hur utfallet för socialnämnden kommer att bli och därför är det av yttersta vikt att kommunstyrelsen på nära håll följer utvecklingen. Vi vill göra förstärkningar i Norrtälje och Hallstavik, men på sikt även i Rimbo. Budgeten bör räcka till mer än att bara släcka bränder. Med förebyggande arbete kan stora kostnader minska eller undvikas, men det är ett arbete som inte ligger enbart på socialnämndens bord.

Jordklotet sätter de ekologiska gränserna för vad som är möjligt för mänskligheten i ett långsiktigt perspektiv. Börser kan uppstå och rasa, men jordklot det har vi bara ett. Det är rimligt att en kommun med god ekonomi i den rika delen av världen är med och på allvar tar sitt ansvar för detta. Miljö- och klimatarbete måste ske integrerat i varje verksamhet och det har störst effekt om det drivs i ett underifrånperspektiv. Därför är det bra om varje nämnd kan öronmärka 1% av sin budget för klimatarbete. Ibland behövs kanske bara ett tankearbete för att lägga om arbetet, ibland behövs investeringar eller omprioriteringar, men det är viktigt att alla verksamheter själva får tänka ut vad just de kan bidra med. Ett sätt att starta upp maskineriet kan vara att anordna en ”igångsparksdag” med inspiration och föreläsningar från andra kommuner eller verksamheter som lyckats. Att de kommunala verksamheterna blir klimatsmarta är också ett sätt att förenkla för våra medborgare att vara klimatsmarta. Kommunen föregår med gott exempel men är också en klimatsmart institution att nyttja.

Norrtälje kommun har en god ekonomi. Så god att den borgerliga majoriteten är beredda att 2013 föreslå en skattesänkning. I Vänsterpartiet anser vi att det finns flera kvalitetshöjningar som är viktigare än en skattesänkning för våra medborgare. För 2012 föreslår vi en bibehållen skattesats på 20:12 kr, men inför 2013 kan det mycket väl hända att vi föreslår att återställa skattesatsen till  det den var tidigare, innan borgarna sänkte den förra gången, för att kunna upprätthålla och utveckla en god kvalitet inom de kommunala  verksamheterna.

Inga kommentarer: