söndag 10 november 2013

Finns fog för att utöka frågeställningen?

På förra kommunfullmäktige lämnade jag in en interpellation angående hur många personer över åttio år som nekats plats i särskilt boende i kommunen under året. Detta gjorde med anledning av två saker; dels ett reportage om en 99årig man som nekades plats i äldreboende i Heby samt flera reportage som vittnade om liknande händelser, dels ett förslag från Vänsterpartiet, Norrtälje, om att alla personer över åttio år, som så önskar, ska erbjudas plats i särskild boende utan särskild prövning. Det handlar om trygghet och kvalitet för de äldre och på platser där detta tidigare provats har det visat sig att utbudet av boenden inte behöver vara så mycket större för att klara av detta. Visst måste det inräknas en viss överkapacitet, men det borde ju egentligen ses som nödvändigt även för att kunna erbjuda den valfrihet som dagsläget påstås innebära.

När jag ikväll ser på nyheterna om Kalla faktas granskning av utbildning till kommunala biståndshandläggare vad det gäller personer som omfattas av LSS (Lagen om stöd och service) så inser jag att min fråga kunde ha, borde ha vidgats. Givetvis, nu när vi sett Norrtälje kommuns namn glida förbi bland de kommuner som anlitat företaget Kommunlex för utbildning av sina anställda, undrar vi hur många personer som nekats stöd av rent taktiskt ekonomiska skäl. Hur många personer, där biståndshandläggarna borde ha sett till behov och önskemål, har istället blivit klämda av besparingsbeting där handläggarna gått kurs för att lära sig hur de effektivast ligger så lågt som möjligt utan att bryta mot lagen? Överklaganden är det inte ont om. Kommunen processar hela tiden mot enskilda människor som, om de har tur, också har någon lite starkare person som hjälper dem med processandet, och som nekats insatser de känner behov av, allt från särskilt boende, ledsagarservice, bostadsanpassning, korttidsboende osv.

Som politiker är det väldigt svårt att agera i dessa enskilda ärenden, det är handläggarnas profession. Men om ärendena visar sig vara väldigt många kan en ju ifrågasätta vilken policy kommunen har. Varför har kommunen valt att anlita det här företaget för utbildning? Vad var syftet, att minska kostnader eller att ge personerna som omfattas av LSS bättre bemötande? Syftet, ev policy och valet av utbildningsföretag är absolut politiska frågor som bör debatteras och göras synliga för invånarna inför nästa val. Att neka samhällets svagaste det stöd de behöver för att kunna agera på jämlikare villkor som oss normalstarka av ekonomiska skäl, det är riktig skitpolitik.

Inga kommentarer: