måndag 16 januari 2012

Alla dessa avslag som kunnat bli till lyft

På onsdag är det möte för kommunstyrelsens arbetsutskott och flera intressanta frågor finns på dagordningen, bl a tre motioner om förbättrad kvalitet i barnomsorg och skola från Vänsterpartiet. Allihop besvarade med avslag naturligtvis.

Den första motionen handlar om höjd kvalitet inom barnomsorgen och föreslår:
  • att en översyn av barngruppsstorlekarna inom förskolan görs
  • att Norrtälje kommun antar 15 barn per garngrupp inom barnomsorgen som ett mål.
  • att en handlingsplan för hur vi ska nå detta mål arbetas fram
På detta svarar den borgerliga majoriteten att kommunens förskolor finansieras genom barnomsorgspeng och att respektive förskolechef måste kunna bestämma hur stora grupperna ska vara. Vidare menar man att föräldrarenkäter visar att 92% av föräldrarna är nöjda med barnomsorgen som den ser ut idag. Det är ju bra att föräldrarenkäterna ger ett positivt utslag, men som alltid med enkäter kanske man bör delge hur stor svarfrekvensen är (92% av hur stor andel av föräldrarna är nöjda), vilka svarsalternativen var osv. Kanske bör man också beakta att vi har en tendens att vara positivt inställda till de som tar hand om det käraste vi har, kanske är vi rädda att de ska tro att vi tycker att de gör ett dåligt arbete? Fast vi egentligen vet att de gör det bästa de kan efter förutsättningarna som ges... En annan aspekt är ju också hur enkäten är utformad.

Jag har vid flera tillfällen själv besvarat föräldrarenkäten om barnomsorgen och den innehåller en hel del frågor som jag som förälder inte har så stor insyn i; "Det är lugnt och trevligt vid matbordet" och andra påståenden som rör verksamheten som pågår när jag som förälder är på jobbet. Flera såna påståenden i en enkät gör att den inte känns helt seriös när man besvarar den och gör kanske också att svaren blir svårtolkade. Ingen fråga i enkäten berör hur föräldrarna ser på t ex barngruppsstorlekarna, något som annars diskuteras såväl bland föräldrar som pedagoger. Skolverket rekommenderar högst 15 barn per grupp och även mindre grupper där det finns barn med speciella behov eller annat modersmål än svenska, även för riktigt små barn. Skolverket rekommenderar, men Norrtälje kommun tycker att det är att peta i detaljer och att varje rektor själv ska få avgöra. Det kan låta som att flytta ut beslut i verksamheten, men samtidigt får förskolan pengar för varje ytterligt barn som går att peta in. Nu är det ju dessutom stor brist på barnomsorgsplatser i kommunen, så sent som i lördags beklagade sig en kvinna för mig över hur hennes dotter och man fått såväl jobb som bostad i Norrtälje och flyttat hit från annan ort, men nu kan de inte jobba för deras dotter får ingen barnomsorgsplats. Skämmigt

Nästa motion handlar om höjd kvalitet inom fritidshemsverksamheten. Vi i Vänsterpartiet föreslår:
  • att en ambitiös inventering av behovet av fritidsverksamhet för 10-12åringar genomförs och att denna även innefattar vilken typ av verksamhet barnen har behov av.
  • att Norrtälje kommun sätter ett tak för hur stora fritidshemsgrupper vi vill ha i vår verksamhet samt vilken personaltäthet vi vill eftersträva för att tillgodose barnens behov.

Avslag även på denna med hänvisning till fritidshemspeng och att rektor avgör hur stora grupperna ska vara. På skolverkets hemsida kan vi läsa rapporter om hur fritidshemsgrupperna blivit större och större och personaltätheten allt glesare. Norrtälje kommun försvarar sig med att de gör en brukarenkät som vänder sig till föräldrar för barn i förskoleklass och i åk 2. Med denna når man inte föräldrarna till de barn vi nämner i attsats ett, en grupp barn som börjar tycka att det är tråkigt på fritids och istället väljer att gå hem själva, dra på stan, hänga med kompisar etc. Det är idag inte ovanligt med fritidshemsgrupper på över 50 barn och det kan då vara svårt för 3-4 personal att se till att alla får möjlighet till inspirerande verksamhet. Fritids har också en uppgift att samverka med skolan kring barnens utveckling och det borde således vara möjligt för barnen att t ex få hjälp med läxor eller praktiskt öva på det som i skolan läses in teoretiskt. Hur dessa möjligheter ska se ut i så stora och personalfattiga grupper vet vi inte.

Den tredje motionen handlar om att skapa en naturskola för alla skolelever i Norrtälje kommun. Vi menar att Norrtälje naturvårdsstiftelse vid Färsna gård bedriver verksamhet som är att likna vid en naturskola, men en naturskola som bara kommer de elever till del som har en lärare som är särskilt intresserad och framåt inom just detta ämne. Utomhuspedagogik är på stark frammarsch och erbjuder ett sätt att arbeta tematiskt och ämnesöverskridande utomhus, något som visat sig vara ett framgångsrikt sätt att lära för många elever. Naturskoleundervisning ger goda förutsättningar att nå flera av läroplanens mål. Det finns många andra kommuner som har avtal med naturskolor för att alla elever ska få möjlighet att delta i utomhusundervisningen och Vänsterpartiet föreslår:
  • att kommunen skriver ett avtal med Norrtälje Naturvårdsstiftelse som innebär att alla elever, oavsett driftsform på skolan, varje år får möjlighet att besöka Naturskolan. Detta avtal kan med fördel också innefatta vidareutbildning för kommunens pedagoger.

Svaret blir att det är upp till skolans rektor, som är ansvarig för att leda och samordna det pedagogiska arbetet i skolan, att avgöra huruvida eleverna ska få delta i naturskoleundervisning. Man hänvisar till skollagen. Detta skulle också kunna bli ett sätt att säkra verksamheten vid Färsna gård, men där vill borgarna istället gå in och skydda genom att göra ett naturreservat.

Man kan bara undra hur de lyckas ha visioner i andra kommuner.

Då motionerna behandlats i respektive facknämnd har Miljöpartiet yrkat bifall till den första och reserverat sig för det förslaget. Socialdemokraterna har lagt samma protokollsanteckning som sammanfattat anser att Vänsterpartiet väcker viktiga frågor, men de är inte beredda att fastställa någon exakt barngruppsstorlek, vare sig på förskolan eller fritids, och menar att frågorna bör arbetas vidare med för en positiv utveckling inom skolverksamheten.

Vi har inte heller fastställt någon exakt barngruppsstorlek, skolverkets rekommendationer är HÖGST 15 barn inom förskolan (idag är grupper på 20-30 barn vanliga, en grupp över 17 barn räknas som en stor grupp) och vad det gäller fritids vill vi att vi ska göra en inventering och skapa en vision.

Vänsterpartiet vill jobba för en höjd kvalitet inom förskolan och skolbarnomsorgen. Vi tror att det betyder minst lika mycket för skolresultaten i kommunen som åtgärder inom själva skolan.

Inga kommentarer: