måndag 28 oktober 2013

Budgetanförande 2014


Här kommer anförandet, dock utan de försvarsrepliker jag var tvungen att lägga in mot Berit Jansson (C) som tydligen tyckte att föräldrarna skulle sköta sin egen MVC, BVC, simskola, kulturutbud och läxläsning.

Ordförande, fullmäktige
I Vänsterpartiet vill vi ta hand om våra gemensamma resurser och se till att de kommer alla till del. Viktigast är att de som har störst behov får störst del av kakan. Den borgerliga majoriteten med Moderaterna i spetsen vill gå en annan väg och sänka skatten. Trots att Norrtälje kommun är en kommun med relativt god ekonomi tycker vi i Vänsterpartiet att det är oansvarigt att sänka skatten när vi har en skolverksamhet som har långt ifrån ”godkänt” i betyg, en äldreomsorg som har direktiv att kosta mindre än rikssnittet, då vi nekar människor som är över 90 år tryggheten som en plats i ett särskilt boende skulle kunna ge dem och då all verksamhet som inte är lagstadgad riskerar att monteras ned.
I Vänsterpartiet tror vi att vi genom förebyggande arbete på bästa sätt förvaltar kommunmedlemmarnas intressen och resurser. Därför har vi i vårt budgetförslag föreslagit en rad förebyggande arbete under flera olika områden.
Till exempel kan vi med en god kvalitet på skolan förebygga arbetslöshet och utslagning. Det verkar alla partier vara överens om, däremot är vi inte överens om vad det kan kosta. Vänsterpartiet vill satsa dryga 30 mkr mer än alliansen på skolan. Det är pengar som vi vill använda till att såväl höja kvaliteten överlag som att se till att alla skolor kan hålla samma höga kvalitet. Skolans kompensatoriska uppdrag måste lyftas såväl i resursfördelningen till skolorna som på den enskilda skolan. Alla har inte samma förutsättningar och lärarna måste ha adekvata verktyg för att kunna utjämna skillnader mellan barns förutsättningar. Vi vill utreda möjligheten att göra försök med Akademiska arbetsplatser inom skola/barnomsorg, främst i de norra delarna av kommunen. Detta för att höja kvaliteten och skapa attraktiva arbetsplatser. I Vänsterpartiet vill vi se fler vuxna ute på skolorna, fler anställda inom skolhälsovården och andra vuxna som kan fånga upp de barn och unga som inte mår bra och hjälpa dem till adekvat stöd. Den som inte mår bra kommer inte heller att kunna prestera sitt bästa i skolan.
Vi i Vänsterpartiet vill också lyfta fram andra förebyggandefaktorer som är viktiga för barns kunskapsutveckling, t ex en god förskoleverksamhet. Forskning visar att barn som gått i en förskola med hög kvalitet presterar bättre i skolan än barn som inte gått i förskola alls. Samma forskning visar också att detta inte gäller för barn som gått i en förskola med sämre kvalitet. Kvalitetsfaktorer i denna forskning var bl a barngruppsstorlekar, antal barn per pedagog och utbildningsnivå på pedagogerna. Därför föreslår vi i Vänsterpartiet ett mål om högst 15 barn/barngrupp samt en handlingsplan för att nå det målet.
Även inom fritidshemsverksamheten föreslår vi att ett maxtakför antal barn per grupp och personal sätts. Personalen på fritids måste ha reella möjligheter att se, stötta och utmana varje barn. Vi vill också göra en genomlysning av hur verksamheten för 10-12åringar ser ut idag och hur den kan förbättras för att motsvara barnens behov. Idag väljer många 10-12åringar hellre att gå hem och vara ensamma hemma eller driva runt på stan, en utveckling som inte känns helt tilltalande. Vi vill också utreda på vilket sätt fritidshemsverksamheten kan erbjuda barnen hjälp med läxor och skolarbete på ett organiserat sätt.
Skolhälsovården, SARAHteamet och annat förebyggande hälsoarbete ska i vår tanke naturligtvis tillhöra ett permanent Tiohundrasamarbete. Vänsterpartiet vill ge ett uppdrag till sjukvård och omsorgsnämnden att ur ett långsiktigt perspektiv beställa evidensbaserat goda förebyggande verksamheter i hela kommunen för att undvika höga kostnader. Resurser till detta ska åstadkommas genom att göra omdisponeringar från fortsattaprivatiseringsexperiment.

Ett annat mycket viktigt förebyggande arbete är givetvis det som görs vid MVC, BVC och vid Familjens hus. Familjens hus i Norrtälje var något som det rådde en bred politisk samsyn kring långt innan det kom till. I flera år satt vi i samverkansgrupper mellan kommun och landsting, men innan Tiohundraprojektet kom igång hände ingenting. Nu har vi ett jättefint Familjens hus i Norrtälje och enligt personalen har det uppstått samverkan som inte kunnat ske tidigare, hur många skriftliga direktiv och samarbete som än funnits. Det är en annan sak att sitta i samma hus.
Nu hotas det förebyggande arbetet av borgarnas vårdval.MVC i Hallstavik aviserar nedläggning. Konkurrens och låga ersättningsnivåer gör att ingen kan få verksamheten att gå runt i ett glesare befolkat område. En storstadspolitik långt från Tiohundratanken. Ingen samverkan över gränser för att åstadkomma ett bra serviceutbud i hela kommunen. Och ett mycket viktigt förebyggande arbete försvinner.
För ett år sedan slog Familjens hus i Rimbo upp. Jag har inte ens hunnit dit på besök än för att höra om de har samma positiva upplevelser som de har i Norrtälje. Nu aviseras att MVC, till följd av vårdvalet och låga ersättningsnivåer, inte tänker ansöka om auktorisation, d v s lägga ner. Vad är ett Familjens hus utan den viktiga hörnstenen MVC? När drabbar samma öde BVC?
Idag besöker ungefär 75% av alla gravida kvinnor, p g a oro, förlossningsavdelningen  innan det är dags att föda. Det är dyra och onödiga besök som skulle kunna tas om hand av en väl utbyggd och tillgänglig mödravård. Med den utveckling vi nu ser kan vi i stället vänta oss att dessa besök ökar, samtidigt som andelen som tar sig till Norrtälje för att ta ett cellprov kanske minskar, andelen som tar sig till Norrtälje för preventivmedelsrådgivning eller dagenefterpiller, kanske minskar. Det som känns som jobbigt och lite onödigt idag, blir istället förödande och dyrt imorgon.
Vänsterpartiet lägger i sitt budgetförslag 14 mkr mer till sjukvård och omsorgsnämnden tillsammans med ett uppdrag att frångå privatiseringsexperimenten, återgå till tiohundratanken och arbeta mer medvetet och långsiktigt preventivt. Inom socialförvaltningens område vill vi satsa mer på fältarbete för att tidigt och på plats möta och mota ungdomars svårigheter. Vi vill också se en kvinnofridssamordnare i kommunen.
Vi vill erbjuda fler barn att delta i Kulturskolans verksamheter och i föreningslivet. Alla verksamheter under Kultur och fritid ska redovisas könsuppdelat för att kunna se till att flickor och pojkar får lika stor del av kakan. Slutligen vill Vänsterpartiet också erbjuda alla kommunens barn gratis simundervisning, någonting som vi tycker är extra viktigt i en skärgårdskommun. Drunkning är idag den vanligaste dödsorsaken bland barn.
I Vänsterpartiet tycker vi inte att det är viktigt att var och en har nån knapp hundring extra i plånboken när vi har möjlighet att tillsammans ge alla bättre förutsättningar för ett gott liv för dessa pengar. Du kan inte köpa en bra skola till dina barn för den hundralappen, den räcker inte till en trygg omsorg för dina gamla föräldrar och du kan inte köpa dig en akuttid på vårdcentralen för den hundringen. Däremot när vi förvaltar resurserna gemensamt så kan vi använda pengarna för att åstadkomma en högre kvalitet och en större likvärdighet i den service vi erbjuder våra invånare, våra medlemmar i kommunen som gemenskap. Vi kan bygga ut det förebyggande arbetet och spara de resurser som idag går till att ”släcka bränder”.

Därmed vill jag yrka bifall till Vänsterpartiets budgetförslag

Inga kommentarer: