måndag 1 september 2014

underlag för presentation i Älmstadalen

Vänsterpartiet eftersträvar ett samhälle som definieras av 
allas lika värde,rättigheter och möjligheter. I det samhället
bidrar alla efter sin egen förmåga och får stöd utifrån sitt behov.
 
Norrtälje kommun är en kommun med en ganska ålderstigen befolkning 
där mer än en tredjedel är bosatt på landsbygden. Till ytan är 
kommunen länets största, men innehar endast tre procent av befolkningen. 
Detta ger speciella förutsättningar, men också unika möjligheter.
 
Vänsterpartiet vill göra det möjligt för hela kommunen att leva 
och utvecklas. Vi tror inte att detta sker av sig självt som en 
bieffekt av satsningar på Norrtälje stad. I stället vill vi 
förbättra och förstärka den kommunala verksamheten i hela kommunen 
samt uppmuntra och stödja kreativa medborgarinsatser.
 
Vi vill inrätta en kommundelsnämnd med egen budget och med ansvar 
för de kommundelarna som ligger utanför norrtälje stad. Vi tror att 
detta kommer att sätta ett större fokus på de olika kommundelarnas 
utveckling och göra det möjligt för medborgarna i kommundelen att på 
ett mer demokratiskt sätt påverka resurserna.
 
I väddöbygden verkar många ideella krafter, bara runt Älmsta finns ett 
25-tal olika föreningar. Väddöbornas engagemang har bl a resulterat i 
det förnämliga Sjöfartsmuseet, en fullstor sporthall, ett unikt äldreboende 
på Solhem samt att området kring kanalbanken/roslagsleden röjts från sly, 
grusats och fått gräset klippt, genomfarten genom älmsta har också 
försetts med perenna planteringar. Vi anser att Väddöbornas engagemang 
för sin bygd bör ses som en tillgång för hela kommunen och få det stöd 
det förtjänar.
 
För att människor ska kunna bo och verka på mindre orter och på 
landsbygden året om krävs en väl fungerande samhällsservice. 
I vänsterpartiet vill vi se ett utbyggt bredband, en förutsättning 
för många att kunna arbeta och studera. Vi vill se utbyggd 
kollektivtrafik med säkra på- och avstigningsplatser längs våra slingriga 
vägar, vi vill införa ett logistikstöd för lanthandeln och vi vill se väl 
fungerande, livskraftiga skolor som kan utvecklas utan ett ständigt 
nedläggningshot.
 
 Det senare vill vi åstadkomma genom en grundlig genomgång av samtliga 
skolors förutsättningar där hänsyn kring den kringliggande 
samhällsutvecklingen också tas. Diskussioner och enkäter genomförs 
med verksamma föreningar, företag, föräldrar, elever etc. När detta är 
gjort fattas beslut om vilka skolor som långsiktigt ska finnas kvar 
där den tyngsta beslutsfaktorn är möjligheten att upprätthålla en god 
pedagogisk kvalitet. De skolor som beslutas vara kvar ska ges goda 
förutsättningar, t ex genom inrättande av någon akademisk enhet där 
skolan kopplas till universitet/högskola och fortlöpande bedriver 
forskning. ex på forskningsområden skulle kunna vara små skolors 
förutsättningar, distansundervisning i glesbygd.
 
Vi vill också se en vård och omsorg som finns tillgänglig i hela kommunen. 
Vi tror att detta bäst åstadkoms genom en permanentning och en fördjupning 
av Tiohundraprojektet. Det är vår övertygelse att en sammanhållen vård och 
omsorg har oändliga möjligheter. Genom samarbete kan vi skapa en flexibel 
organisation och erbjuda ett större utbud av service även i mindre 
tättbefolkade områden. Det är enkelt, det vi förlorar på gungorna, 
tar vi in på karusellerna och på så sätt kan människors behov ligga till 
grund för vårdutbudet. Säljer vi ut karusellerna får vi svårt att 
finansiera gungorna. Vi uppskattar initiativ som Solhem och tycker att 
kommunen ska stödja detta, men det räcker inte. Kommunen måste ta ansvar 
för att se till att tillräckligt med boenden för äldre finns. 
I vänsterpartiet föreslår vi att alla som fyllt åttio år själva ska få välja
om de vill bo kvar hemma eller om de behöver ökad trygghet i form av ett 
äldreboende. Vi vill också utveckla hemtjänsten så att den äldre i större 
utsträckning kan välja vilken service som ska ingå i biståndsbedömningen.
 
I Väddöbygden finns flera företagare som redan nu är verksamma i de 
branscher som vänsterpartiet ser som framtidsbranscher, t ex  produktion 
av lokala livsmedel på väddö gårdsmejeri, roslagskött, 
Danne och Britt-Inger i Senneby, Leffe i Musko m fl. Vi vill att det 
ska bli enklare för kommunen att upphandla ekologiska och 
närproducerade livsmedel till våra skolor, förskolor, sjukhus, 
äldreboenden mm. Det är ju något som så gott som alla partier säger 
sig vara för idag och då borde det inte vara omöjligt att genomföra. 
Det ger inte bara bättre kvalitet och bättre miljö utan även fler 
arbetstillfällen och ett bevarat/utvecklat kulturlandskap.
 
Vi vill också se över hur kommunen i större utsträckning ska kunna 
använda sig av lokalt producerad energi. Livsmedels- och hållbar 
energiproduktion är två av de stora potentialer som landsbygden besitter. 
Vår kommun är full av små kreativa företag som är en förutsättning för 
vårt välstånd och därför måste få goda villkor att verka. T ex måste det 
bli möjligt för små företag att delta vid offentliga upphandlingar. 
Vi vill också stödja sociala företag och kooperativa möjlighet att 
utvecklas i kommunen.
 
Sist, men inte minst, vill vi uppmuntra utveckling av ekoturism
i kommunen. Ett led i detta kan vara att kommunen tar över ansvaret 
för Roslagsleden. Vi vill också se en utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 
i kommunen. På detta är vi beredda att satsa 15 Mkr/år, samma summa 
per person som satsas i Stockholms stad. Redan för 20 år sedan föreslog 
jag som första motion i kommunfullmäktige cykelväg mellan Norrtälje 
och Älmsta. Idag tycker jag nog att cykelvägen ska sträcka sig ända till 
Grisslehamn, men det finns också många andra vägsträckningar som behöver 
säkra cykelbanor inte minst runtom våra skolor och handelscentra.

Inga kommentarer: