fredag 14 mars 2014

Många barn i förskolan kräver hög kvalitet på verksamheten

Skolverket meddelar i en rapport att nästan 490 000 barn nu är inskrivna i förskolan, en ökning med 7000 barn sedan förra året. Det betyder att 85% av alla barn mellan 1-5 år är inskrivna i förskolan och 95% av barnen i åldersspannet 3-5 år. Detta ställer höga krav på en god kvalitet i verksamheten eftersom det blir det första steget i utbildningsväsendet för så gott som alla barn i Sverige. Det ställer också höga krav på en jämn kvalitet som ger barnen likvärdiga förutsättningar inför skolstarten. Skolverket rapporterar dock regionala skillnader där barngrupperna är störst i förortskommuner, varuproducerande kommuner och kommuner i tättbebyggda regioner. Mindre barngrupper återfinns i turism och besöksnäringskommuner.

Det kan vara lite svårt att avgöra vilken av dessa typer av kommuner Norrtälje kommun räknas som. Samtidigt som vi lanserar oss som handelsstad och har en stor fritidsbefolkning (turism/besöksnäring), så ligger vi också i en tättbefolkad region och ses ibland som en avlägsen förort till Stockholm. Hur som helst  har, enligt skolverkets siffror barngruppsstorlekarna inte ökat utan ligger på runt 17 barn/barngrupp. Vuxentätheten ligger också still på 5,3 barn per vuxen. Enligt tidigare rekommendationer från Skolverket har ett maxtak på 15 barn per barngrupp varit önskvärt, med möjlighet till än mindre grupper för yngre barn, barn i behov av särskilt stöd eller barngrupper med många olika modersmål representerade. Om de rekommendationerna (som plockades bort för något halvår sedan) skulle gälla skulle vi ju också vilja se en snittsiffra på 13 barn/barngrupp. I Vänsterpartiet, Norrtälje, anser vi att barngrupper inte bör vara större än 15 barn, lite flexibelt, men 17 barn ska inte vara snitt då vi vet att många grupper t ex på landsbygden är betydligt mindre.

Förskolan har en nyligen reviderad läroplan som ställer ganska så stora krav på verksamheten, hur den ska följa varje barns utveckling och ta vara på varje barns förmågor samt anpassas efter barnens behov och intressen. Forskning visar att barn som gått i en förskola med hög kvalitet klarar av skolan bättre än barn som inte gått i förskola. Samma forskning visar att barn som gått i en förskola av lägre kvalitet klarar skolan sämre än barn som inte gått i förskola. Med en situation där 95% av barnen under en tid av sin yngre uppväxt är inskrivna i förskolan är det mycket viktigt att alla förskolor håller en hög kvalitet. Likvärdigheten i den svenska skolan har, enligt PISArapporten, stadigt försämrats och det blir inte bättre av att barnen inte ges likvärdiga förutsättningar då de börjar skolan.

Skolverket konstaterar att 56% av de anställda i kommunala förskolor har förskollärarutbildning medan endast 41% av de anställda i friförskolorna har det. Det är dessutom en siffra som sjunkit. Det sägs att det är brist på förskollärare och samtidigt kräver förskollärarna - med rätta - högre lön. Vissa fristående förskolor betalar högre löner än kommunerna, andra betalar lägre. Norrtälje kommun satsar extra för att höja lönerna till förskollärare för att komma närmare de löner som erbjuds närmare Stockholm. Denna satsning gäller dock inte de som inte har en tillsvidareanställning. För att få en tillsvidareanställning måste du först och främst ha din legitimation, som du kan få då du skickar in intyg efter fullgjort introduktionsår (som beräknas på antal arbetade timmar, så arbetar du deltid tar det längre tid än ett år). Introduktionsåret får du sedan inte tillgodoräkna dig som anställningstid på din arbetsplats och som grund för LAS, vilket hade gjort att du automatiskt konverterades till tillsvidareanställning efter två år. Så, i Norrtälje kommun är det fullt möjligt att  som utbildad förskollärare arbeta deltid på visstidsanställning och lägre löneutveckling i flera år trots att det sägs att det är ett bristyrke och trots att det sägs att det satsas.

Andelen anställda män är fortsatt låg, dock något högre i de fristående förskolorna. Detta kan vara en följd av att de inte i lika hög utsträckning kräver förskollärarutbildning. Det är viktigt att fler män anställs i förskolan, gärna då också med förskollärarexamen. Vänsterpartiet, Norrtälje har lagt en motion om att locka fler till förskollärarutbildningen, även män. Vi vill också att kommunens förskolor aktivt ska försöka rekrytera män då de stora pensionsavgångarna kommer att orsaka ett stort behov av nya förskollärare i kommunen.

Inga kommentarer: