onsdag 7 maj 2014

Modersmålsundervisningens status måste höjas för att kunna erbjuda en likvärdig skola

Läser i Norrtelje tidning att Sverigedemokraterna vill ta bort modersmålsundervisningen i syfte att barnen i stället ska lära sig svenska. Partiet ger inte sken av att ha så stora kunskaper i ämnet. Forskning visar att barn som får modersmålsundervisning också lär sig det svenska språket bättre samt klarar av andra ämnen i skolan bättre än de som inte får någon modersmålsundervisning. Ibland är det t o m bra att elever med annat modersmål än svenska får annan undervisning också på sitt modersmål för att bättre kunna klara skolans kunskapskrav.

Det finns många problem med modersmålsundervisningen idag, men lösningen är definitivt inte att ta bort den. I stället bör statusen på undervisningen höjas och barnens rättigheter till den stärkas. Det råder brist på utbildade lärare i modersmål, speciellt i "små" eller, i vårt land, ovanliga språk. Detta gör att långt i från alla elever som har rätt till modersmålsundervisning får någon sådan. Andra brister är att de som arbetar som modersmålslärare ofta har stora geografiska områden som de ska täcka, de åker runt på olika skolor och träffar eleverna endast en eller ett par timmar per vecka. De träffas mycket sällan några kollegor att reflektera och utveckla undervisningen tillsammans med. De blir ofta inte en del av arbetslagen på de skolor de besöker, tvärtom är de stationära lärarna ofta omedvetna om vilka de är och vad de gör på skolan. Modersmålsundervisningen är ofta inte på något sätt sammanlänkad med övrig undervisning som eleven har. Det beror ju på att läraren är väldigt sällan på skolan och på väldigt många olika skolor. 

Eftersom rättigheten till modersmålsundervisning baseras på att det också finns en undervisningsgrupp, d v s fler elever som önskar modersmålsundervisning i samma språk, så blir det ofta grupper med en väldigt stor variation av kunskaper hos eleverna. Elever från årskurs 1-6 i samma grupp. Elever med två föräldrar som talar modersmålet, elever med en förälder som talar modersmålet och en som talar svenska eller ev ett annat språk. Kunskaperna varierar brett och det krävs en mycket kompetent lärare för att anpassa undervisningen till allas behov.

Modersmålsundervisningen erbjuds en eller ett par timmar i veckan, ibland utanför skoltid, ibland krockar undervisningen med andra viktiga skolämnen, ibland erbjuds undervisningen på en annan skola som eleverna då blir tvungna att ta sig till på egen hand. Det finns många krav på legitimationer, dokumentationer och kunskapsnivåer i samtliga andra ämnen i skolan som modersmålsundervisningen saknar. Det finns också många rättigheter till undervisning i andra ämnen som barnen (deras föräldrar) inte behöver strida för. Detta trots att forskning visar vilka stora fördelar de elever som får modersmålsundervisning har då det gäller att ta till sig svenska språket och kunskaper i övriga skolämnen. Att inte satsa mer på att höja statusen på modersmålsundervisningen är att medvetet arbeta för en mindre likvärdig skola där vissa elever inte ges samma rättigheter till kunskap som andra.

Sverigedemokraterna vill dessutom stoppa all asyl- och anhöriginvandring. De vill med andra ord klippa banden mellan de barn med utländska rötter som finns i Sverige idag och deras familj, bakgrund och historia. Barnen ska lära sig svenska, punkt. Deras farmor får inte komma hit, punkt. Barnen ska inte lära sig sitt modersmål, punkt. Åk gärna och hälsa på farmor, men ni kommer inte att kunna prata med henne, punkt.

I min världsbild är kunskaper i många olika språk och om många olika kulturer värdefullt för individen och samhällets utveckling mot solidaritet, fred och värme där alla människors värde är lika högt. Att inte ta emot asylsökande? För mig låter det som att knuffa den som inte kan simma ur båten på djupt vatten, så gör en inte, har era föräldrar inte lärt er det?

Inga kommentarer: