tisdag 13 september 2011

Vad vill vi med Tiohundra?

Har fått ett papper på bordet med rubriken "Augustirapport 2011 - revisorerna för den gemensamma vårdorganisationen i Norrtälje". Enligt rapporten beräknar Tiohundranämnden ett underskott på 12 miljoner kronor 2011, främst beroende på "en högre nyttjandegrad/volymökningar" inom somatisk specialistvård, boende och omsorg. Förvaltningen räknar dessutom med fortsatta volymökningar andra halvan av 2011. Vi får väl ponera att dessa volymökningar inte är onödigt utnyttjande av vården utan att de beror på ökade behov eller tidigare ej tillgodosedda behov. Det kan då, ur min synvinkel, tyckas ytterst olämpligt att man i samma stycke pratar om omfattande besparingar och verksamhetsförändringar för att uppnå budgetbalans. Hur hamnar då patienterna i fokus? Ökade behov måste väl kräva ökade resurser?
Vad det gäller Tiohundra AB så räknar även de med ett underskott för 2011, i detta fall ett underskott på 25 miljoner kronor. En av anledningarna är att kostnaderna för omstruktureringar i samband med konkurrensutsättning (den söndertrasande, ideologiska privatiseringen, egen anm.). Så är det, Moderaterna hade räknat med ökade kostnader vid införande av Vårdval och Kundval (men valfrihet får kosta!), men kanske inte så stora. Vad det gäller kostnader för bolaget är det inget som berör de borgerliga politikerna som verkar tycka att Tiohundra AB kan spela på marknaden likt andra aktörer i ena läget samtidigt som de bör vara förvaltningen till lags och utföra tjänster som ingen annan vill ta sig an till underpris i nästa läge.
Å ena sidan når Tiohundra AB inte landstingsfullmäktiges tillgänglighetsmål vare sig vad det gäller operation, besök på specialistmottagning eller hur länge patienter blir sittande på akutmottagningen. Å andra sidan finns en stor risk att bolaget kommer att överproducera i förhållande till avtalet för sjukhuset. Känner ni er förvirrade? Ja, jag också. Klart man försöker producera mer om man känner att man inte får ihop det ekonomiska, klart man producerar mer för att klara tillgänglighetsmålen, klart man producerar så mycket man kan för att människor ska få den vård de har behov av...
Tiohundraprojektet är ett unikt samverkansprojekt där vi har möjlighet att ta ett helhetsansvar, se till att patienter inte ramlar mellan stolarna, tillgodose befolkningens specifika behov och också få en överblick över ekonomin som gör att underskott borde lysa med sin frånvaro. Tyvärr verkar ägarnas förståelse för ansvaret och samordningen som måste ske inom Tiohundra fortfarande bristfällig. Rapporten avslutas med att tala om att den fortsatta organisationen av vård och omsorg i Norrtälje kommer att beslutas om efter den utvärdering som nu pågår och slutförs runt årsskiftet. Redan i rubriken, där namnet Tiohundra, inte finns med, lyser andan att projektet är på väg mot sitt slut igenom. Det är tråkigt att Moderaterna inte vill, det är tråkigt att de andra borgerliga partierna inte vågar stå upp mot Moderaterna, men det är också tråkigt att så många politiker från samtliga partier i Stockholms läns landsting inte tidigare satt sig mer in i och tagit mer strid för att se till att Tiohundra skulle bli ett lyckat exempel på hur vård och omsorg kan bedrivas effektivt, behovsanpassat och tillgängligt i offentlig regi och utan privata vinster.

Inga kommentarer: