lördag 3 mars 2018

Kämpa - det går att vinna!


Efter förra kommunfullmäktige som inträffade för ett par veckor sedan skrev jag följande text. Jag kände mig nedslagen över att inte kunna få någon som vill stå till svars för vad som händer med Kulturföreningen NoA. Allt vore väl mycket enklare om någon bara sa att, nej, vi vill inte ha den här verksamheten, vi vill inte främja det som händer här, vi har fått bättre erbjudanden eller vad som helst?

Kulturföreningen NoA går verkligen ett bittert öde till mötes. Tyvärr finns det ingen politiker eller tjänsteman som vill ta ansvar för det som nu händer föreningen och det tråkiga med det är att vi inte ges några verktyg till hur vi ska kunna förhindra att liknande saker kommer att hända i framtiden.

Det första som vi förstår hände i ärendet var att Campus Roslagen beslutade sig för att ändra hyressättningen på den lokal som NoA hyrt under 15 år uppe på Nordrona. Brukshyra skulle frångås och det skulle bli marknadshyra. Detta beslut tas i Campus AB styrelse. Det är möjligt att ledamöterna inte hade en aning om vad följden av beslutet skulle bli.

NoA blir informerade om detta, men när de ställer frågan om vad den nya hyran kommer att bli för att ta ställning till om de kan betala den får de inget svar från Campus. I stället får de en uppsägning. Vem som beslutade om detta är oklart, men det är fullt möjligt att de som beslutade inte hade en aning om att NoA var intresserade av att vara kvar trots hyreshöjningen.

Representanter från NoA försöker här vid flera tillfällen att få kontakt med politiker och tjänstemän som man tror kan ha inflytande över detta. Man vill gärna att politikerna besöker lokalen för att få en uppfattning om dess värde och hur svår den är att ersätta som kulturproduktion/konsumtionslokal. Politiker säger sig förhandla med föreningen om alternativa lokaler eftersom man redan beslutat att bygga om de nuvarande lokalerna för annan verksamhet. Det är möjligt att politikerna inte hade en aning om vikten av en ändamålsenlig lokal för verksamheten.

Beslut om nya hyresgäster (kommunens resurspool) i lokalerna på Nordrona tas i kommunsstyrelsen. Det är socialnämndens verksamhet, men i socialnämnden har inget beslut om detta fattats så där har ledamöterna antagligen ingen aning om vad detta får för följder. I handlingarna vid kommunstyrelsens sammanträde framgår ingenting om att det redan finns hyresgäster och att dessa nu blir utan lokal. På en fråga vid sittande sammanträde svarar campus ordförande Olle Jansson att förhandlingar med kulturföreningen NoA fortgår och att det finns hopp om en snar lösning. Det är möjligt att ledamöterna som fattade beslutet inte hade en aning om vikten av en ändamålsenlig lokal för kulturverksamheten.

När nu alla beslut är tagna dyker plötsligt några politiker upp när NoA bjuder in till debatt. Alla säger sig vara måna om att verksamheten ska fortsätta. Men Campus AB har bara i uppgift att förvalta lokaler och kan inte subventionera kulturverksamhet. När NoA vänt sig till Kultur och Fritid har de fått svaret att Kultur och Fritid inte lägger sig i hyreskontrakt. Kommunstyrelsen lägger sig inte i Campus hyresaffärer. Och eftersom Campus AB bara har beslutat att förändra hyressättningen på den här lokalen så är det inget ärende som är av ”principiell beskaffenhet” så att det måste lyftas i Kommunfullmäktige.

Så här illa kan det gå när en kommun med politiker som säger sig värna kulturlivet fattar beslut på olika håll utan helhetsperspektiv i beslutsunderlagen. Det är helt möjligt att ingen som varit med och fattat de olika besluten som lett fram till detta har haft en aning om vad följderna skulle bli. Det är helt möjligt. Frågan är om det är troligt.

Nu ska Kulturföreningen NoA bestrida beslutet om uppsägning då man menar att det både strider mot Kommunallagen och Campus ABs egna riktlinjer. Egentligen ogillar jag när det måste gå till rättsliga processer. Jag tror också att det är mycket svårt att få rätt mot ett gäng där alla håller varandra om ryggen och ingen tar ansvar. Jag har dock förståelse för att man provar alla medel som synes finnas till hands. Och jag försöker komma ihåg att det går att vinna politiska kamper. En vänsterpartist, tillsammans med många fler, kämpade och räddade det som idag är Pythagoras industrimuseum. Ett par vänsterpartister, tillsammans med många fler, kämpade och räddade det som idag är länets bästa sjukhus, tvåa i landet. Det går att ändra sig, det finns alltid hopp.

Inga kommentarer: