fredag 20 december 2013

I Stockholms län är Norrtälje också periferi - om bröstcancervård och annat

Inom kommunens gränser ser vi hur verksamheter koncentreras till Norrtälje stad medan i stort sett alla övriga orter får nedmonterad service. Allt till följd av vinstmaximering och konkurrens, vilket inte ger något till övers för glest befolkade delar av länet. Norrtälje kommun är, och ska enligt översiktsplanen 2040 också fortsätta utvecklas starkare som, en del av Stockholms län. En utveckling som kan leda till en identitet i periferin. När Stockholms läns landsting utvecklar framtidens hälso/sjukvård och cancervård blir Norrtälje perifera sjukhus ointressant och så även de avstånd som Norrtälje kommuns cancerpatienter får till sin vård.

Idag skriver Norrtelje tidning om hur bröstcancerpatienternas resväg till den vård som idag delats mellan Norrtälje och Danderyds sjukhus minst fördubblas genom en förflyttning till Södersjukhuset.  Danderyds sjukhus har en relativt ny, komplett bröstcancer mottagning som nu ska läggas ned. Genom en god upparbetad samverkan har läkare från DS kunnat komma till Nts för att ge patienter viss behandling. Ett liknande samarbete är tänkt att kunna åstadkommas för att förenkla livet för de människor i kommunen som drabbats av mag/tarmcancer trots att beslutet som är taget i landstingsfullmäktige innebär att ingen cancervård alls ska förekomma på Norrtälje sjukhus.

I Vänsterpartiet vill vi att våra medborgare ska ha nära till en god, professionell cancervård så nära som det är möjligt att erbjuda den på rätt nivå. När beslutet om Framtidens Hälso/sjukvård togs i landstingsfullmäktige var vi, tillsammans med Lennart Rohdin (ober), de enda som lyfte frågan och reserverade oss mot lokaliseringen av cancervården. Vi hade också ett eget yrkande där vi ville utreda beslutets konsekvenser för Norrtälje och Södertälje sjukhus. Det var bara vi och Rohdin som ansåg att detta var angeläget.

Med facit i hand skulle vi naturligtvis också föreslagit en utredning av konsekvenserna för patienterna, men det hade väl inte heller vunnit något gehör. Inga konsekvensbeskrivningar för patienterna görs ju över huvud taget i och med införandet av fler och fler vårdval. 

En konsekvensbeskrivning av Tiohundra ABs beslut att förlänga nattarbetstiden för sina anställda har dock gjorts av vårdbolaget, eller riskanalys som det kallas. Analysen visade på näst högsta risk för de anställda på 10/13 punkter. Detta intresserade inte sjukvård och omsorgsnämndens borgerliga majoritet ett dugg. "Vi är bara intresserade om det föreligger risk för att kunden inte får det den har rätt till". Och risken är ju överhängande om personalen inte mår bra, eller?

Ja, detta var en kort fredagsreflektion över borgarnas massaker av vården. Jag lär återkomma. Ha en trevlig kväll.

Inga kommentarer: