tisdag 2 december 2014

Första kommunstyrelsen med nya styret

Igår var det dags för första kommunstyrelsen med nya styret i Norrtälje kommun. Att styret nu har ändrat inriktning från att Norrtälje stad ska växa så det "skvalpar över" till resten av kommunen till att "Hela kommunen ska utvecklas" känns positivt. Det känns också positivt att kommunalrådet som tidigare var ansvarig för mjuka frågor, nu är ansvarig för hårda frågor. Det borde ge en hint om ändrad färdriktning. Vi är också många som har längtat efter att slippa sitta som i en skolsal på 1800-talet och uppskattar den nya möbleringen i hästsko. Däremot kan diskuteras om det är optimalt att spränga in en vänsterpartist mellan Fp och SD. Jo, jag vet, både Fp och V har bara ett mandat, så vi blir insprängda hur som, men lite märkligt, och faktiskt obekvämt, kändes det. Nu till den faktiska politiken och dagens ärenden.

Det beslutades enhälligt om en ny vattentaxa. Renhållningstaxan var vi fler som hade synpunkter på. Inte bara det att ärendet kommit till oss sent, att vi inte hunnit diskutera i våra partigrupper och att vi inte haft någon tjänstemannadragning i ärendet, vilket gör det svårt att hänga med och läsa ut vad den nya taxan egentligen innebär. Det blir ju ett litet dilemma när blockpolitiken nu rivs upp och flera partier inte tillhör någon samling som träffas innan och diskuterar, vi har bara våra egna partikamrater som då också förväntas läsa och sätta sig in i samtliga kommunala handlingar för att hjälpa varandra till rätt beslut. Det kommer att ställa krav på organisationen och ersättningsbestämmelserna.

Vänsterpartiet deltog inte igår i beslutet om ny renhållningstaxa utan återkommer på kommunfullmäktige den 15/12. Vi känner oss osäkra på om vi tycker att taxan är tillräckligt miljöstyrande och vi kan inte se hur den förändras från tidigare. Vi vill också att en ordinarie grovsophämtning per år i flerfamiljshus ska ingå i taxan.

Vi valde att delta i beslutet om ny ERS 2015 (ersättning till förtroendevalda) även om vi tycker att förslaget är dåligt. Vi inser att beslutet måste fattas för att verksamheten löpande ska fungera, men vi lade följande särskilda uttalande till protokollet. 

"Kommunstyrelsen 141201
Ärende 11 – Särskilt uttalande
Vänsterpartiet vill snarast se en översyn av ersättningsbestämmelserna till förtroendevala i Norrtälje kommun. Vi går med på detta förslag idag för att vi inser att några bestämmelser måste råda under tiden översynen pågår.  Vi anser att Kommunalråden i Norrtälje kommun erhåller en hög ersättning idag och vi har redan innan valet påtalat att vi anser att samtliga råd bör sänka sin ersättning motsvarande 2 timmar per dag i likhet med nattarbetarna inom Tiohundra. Det skulle idag innebära att kommunstyrelsens ordförande fick en ersättning motsvarande 49 % av statsrådsarvode (=59127 kr/månad, vilket är ungefär vad ett heltidsarvoderat kommunalråd i Uppsala hade 2014). För övriga råd skulle detta innebära C 35476kr/mån, Mp 23650 kr/mån, Oppositionsråd (85% av kommunstyrelsens ordf.) 50258 kr/mån. Vi kan inte se varför oppositionsrådets arvode ska höjas till 90% av Kommunstyrelsens ordförandes arvode. Dessa arvoden kan inte ses som orimliga att leva på då vi betänker att dessa personer också kommer att besitta procentarvoderade ordförande/vice-poster i kommunen. I samband med detta bör således också en översyn av gruppledare, ordförandes och ledamöter/ersättares arvoden ske, vad som täcks in av grundarvoden och vilka övriga ersättningar som ska utgå. Vi måste hitta ett sätt där det finns möjlighet för alla partier att på ett rimligt sätt delta i de politiska besluten. Tidigare har det funnits tal om politiska sekreterare. Nu har vi ett helt annat landskap där partier inte naturligt tillhör block eller grupper och då kan finnas fog för en annan fördelning av ersättningarna för att uppnå ett gott och demokratiskt arbete. Detta förslag till ERS 2015 är som det ser ut idag enbart en godtycklig upp/omräkning av hur det redan ser ut. Vi anser att detta bör förändras. Kanske bör det finnas ett tak för hur hög ersättning en person kan få genom uppdrag inom kommunen? Denna översyn ska, som tidigare påpekats, inte ske i besparingssyfte utan i syfte att minska klyftan mellan heltidspolitiker, fritidspolitiker och medborgare i kommunen, samt dessas möjligheter att delta i det demokratiska samhället."

I samband med beslutet lyfte också kommunalråd Ulrika Falk behovet av att göra en grundlig översyn av ERS och detta blev också kommunstyrelsens beslut.
Vänsterpartiet deltog inte heller i beslut om budget och verksamhetsplan för 2015 då vi väntar med att ta ställning till detta till kommunfullmäktige den 15/12 efter diskussioner i egna partigruppen.Inga kommentarer: